Flat Preloader Icon

VTO o trošku RFZO 2019.

Specijalna ginekološka bolnica “Beograd”, prva licencirana privatna klinika u ovoj oblasti u Srbiji, sklopila je i ove godine sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje Ugovor po kome će parovi i u ovoj klinici moći da obave vantelesnu oplodnju o trošku države.

Svim ovim parovima Specijalna bolnica “Beograd” besplatno daje i sve prateće programe koje klinika primenjuje, kao što su program akupunkture, psihološko i savetovalište o ishrani.

“Kod nas nema čekanja i već smo počeli prijem prijava parova koji su kod RFZO ispunili uslove za vantelesnu oplodnju o trošku države” – kaže prof. dr Slobodan R. Radulović, direktor bolnice i jedan od naših najpriznatijih stručnjaka u oblasti humane reprodukcije.

Poznata kao bolnica koja je prva u svim segmentima humane reprodukcije u Srbiji, Specijalna ginekološka bolnica “Beograd” ima izuzetno visok stepen uspešnosti oplodnje i primenjuje najsavremenije postupke koji uključuju i bioinkubator sa permanentnim embrio monitoringom koji dodatno povećava šanse za uspešnost postupka.
RFZO-2017-2

UPUTSTVO
ZA SPROVOĐENJE LEČENJA NEPLODNOSTI
POSTUPCIMA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA (BMPO)

I Kriterijumi za uključivanje u lečenje neplodnosti postupcima BMPO

Uključivanje u lečenje neplodnosti postupcima BMPO može se ostvariti ako su kumulativno ispunjeni kriterijumi Republičke stručne komisije za BMPO ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: RSK za BMPO) i to:

1) supružnici, odnosno vanbračni partneri kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti;

2) žene koje imаju neplodnost i pored odgovаrаjućeg lečenjа;

3) žena do navršenih 42 godine života u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO;

4) ako je očuvana funkcija jajnika;

5) ako je normalni indeks telesne mаse (BMI mаnji od 30) žene;

6) svi oblici subfertilnosti muškаrcа, uz postojаnje živih ili morfološki isprаvnih spermаtozoidа u ejаkulаtu.

II Pravo na lečenje neplodnosti postupcima BMPO

1) Pravo na tri stimulisana postupka biomedicinski potpomognutnog oplođenja i tri krioembriotransfera ima osigurano lice-žena do navršenih 42 godine života u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO koja u postojećoj zajednici (bračnoj, odnosno vanbračnoj) nema dece;

2) Pravo na dva stimulisana postupka biomedicinski potpomognutnog oplođenja i jedan krioembriotransfer ima osigurano lice-žena do navršenih 42 godine života u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO koja u postojećoj zajednici (bračnoj, odnosno vanbračnoj) ima jedno dete dobijeno u postupku biomedicinski potpomognutnog oplođenja;

Prema mišljenju RSK za BMPO u postupku lečenja neplodnosti postupcima BMPO osiguranom licu-ženi se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osigurnja obezbeđuje i zamrzavanje embriona, u tri slamčice do šest embriona (maksimum 2 embriona u jednoj slamčici) sa rokom čuvanja do pet godina.

III Postupak kod izabranog lekara

a) stimulisan postupak BMPO

Postupak uključivanja u lečenje postupcima BMPO započinje pregledom kod izabranog lekara specijaliste ginekologije za osigurano lice-ženu i kod izabranog lekara iz oblasti opšte medicine za osigurano lice-muškarca.

Izabrani lekar specijalista ginekologije je u obavezi da:

1) utvrdi da li osigurano lice-žena ispunjava uslove za postupak BMPO u skladu sa poglavljem I ovog uputstva;
2) uputi osigurano lice-ženu da uradi sledeće analize i dijagnostiku:

(1) mikrobiološka ispitivаnja
– cervikalni bris na bаkterije, vaginalni bris na bakterije, bris na hlamidiju i bris na bakterijsku vaginozu,
– HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologijа,

(2) Toxoplasma gondii, Rubella – serologijа, skrining grlića (bris na Papanikolau, kolposkopija), ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom, hormonsko ispitivanje od 2. do 4. dana od početka menstrualnog krvarenja, jednokratno (FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, аntimilerijаn hormon – AMH), TSH, T3 i T4,

(3) opšte pripreme neposredno pred postupak: krvna grupa, Rh faktor, krvna slika, urin, biohemijske analize, mali faktori koagulacije.
Napomena: navedene pripreme se vrše neposredno pre postupka BMPO i nisu uslov za postupak pred prvostepenom lekarskom komisijom, bliže opisan u poglavlju IV ovog uputstva.

Ako osigurano lice-žena ispunjava sve uslove i poseduje ispravne medicinske nalaze, izabrani lekar specijalista ginekologije izdaje osiguranom licu-ženi upute za:

1) Komisiju za BMPO u jednoj od ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova iz poglavlja V ovog uputstva;

2) ultrazvučni pregled koji se vrši u toku postupka ocene na Komisiji za BMPO.

Sa izdatim uputima osigurano lice-žena javlja se nadležnoj lekarskoj komisiji RFZO.

Izabrani lekar iz oblasti opšte medicine je u obavezi da:

1) utvrdi da li osigurano lice-muškarac ispunjava uslove za postupak BMPO u skladu sa poglavljem I ovog uputstva;
2) uputi osigurano lice-muškarca da uradi sledeće analize i dijagnostiku:

(1) mikrobiološka ispitivanja:
– bris na bakterije, bris na hlamidiju,
– HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologijа,

(2) spermogram i spermokulturu;

Ako bračni, odnosno vanbračni partner-muškarac nije osigurano lice Republičkog fonda, troškove medicinskih analiza iz tačke 2) snosi iz sopstvenih sredstava.

Ako osigurano lice-muškarac ispunjava uslove prema indikacijama RSK za BMPO i poseduje ispravne medicinske nalaze, izabrani lekar izdaje uput za spermogram, koji se vrši u toku postupka ocene Komisije za BMPO.

Sa izdatim uputom osigurano lice-muškarac javlja se nadležnoj lekarskoj komisiji RFZO.

Bračni, odnosno vanbračni partner-muškarac koji nije osigurano lice i koje troškove medicinskih analiza snosi iz sopstvenih sredstava nije u obavezi da pribavi uput izabranog lekara i ocenu lekarske komisije filijale na obrascu OLK-1.

Nalazi briseva i ultrazvuka važe šest meseci.
Analize hormona važe šest meseci.
Ostale analize ne mogu biti starije od godinu dana.

b) krioembriotransfer

Postupak krioembriotransfera započinje pregledom kod izabranog lekara specijaliste ginekologije za osigurano lice-ženu.

Izabrani lekar specijalista ginekologije je u obavezi da:

1) utvrdi da li osigurano lice-žena ispunjava kriterijume neophodne za krioembriotransfer iz poglavlja I ovog upustva;
2) utvrdi da li osigurano lice-žena poseduje sledeće analize:

(1) mikrobiološka ispitivanja
– cervikalni bris na bаkterije, vaginalni bris na bakterije, bris na hlamidiju i bris na bakterijsku vaginozu,
– HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologijа,

(2) Toxoplasma gondii, Rubella – serologijа, skrining grlića (bris na Papanikolau, kolposkopija), ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom, hormonsko ispitivanje od 2. do 4. dana od početka menstrualnog krvarenja, jednokratno (FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, аntimilerijаn hormon – AMH), TSH, T3 i T4,

(3) opšte pripreme neposredno pred postupak: krvna grupa, Rh faktor, krvna slika, urin, biohemijske analize, mali faktori koagulacije.
Napomena: navedene pripreme se vrše neposredno pre postupka BMPO i nisu uslov za postupak pred prvostepenom lekarskom komisijom, bliže opisan u poglavlju IV ovog uputstva.

Sve analize ne mogu biti starije od godinu dana.

Ako osigurano lice-žena ispunjava sve uslove i poseduje ispravne medicinske nalaze, izabrani lekar specijalista ginekologije izdaje osiguranom licu- ženi upute za:

1) Komisiju za BMPO u jednoj od ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova iz poglavlja V ovog upustva;
2) ultrazvučni pregled koji se vrši u toku postupka ocene na Komisiji za BMPO.

Sa izdatim uputstvom osigurano lice-žena javlja se nadležnoj lekarskoj komisiji RFZO.

IV Postupak pred nadležnom lekarskom komisijom filijale

Nadležna lekarska komisija je dužna da utvrdi, za osigurana lica kojima je u prethodnom postupku za BMPO pred nadležnom lekarskom komisijom izdat obrazac BMPO-6, a prema podacima iz obrasca BMPO-7, da li se bračni, odnosno vanbračni partneri upućuju na stimulisan postupak BMPO ili na krioembriotransfer. Ukoliko je došlo do zamrzavanja embriona, bračni, odnosno vanbračni partneri se upućuju na krioembriotransfer sve dok se ne iskoriste svi zamrznuti embrioni tj. upućuje bračne, odnosno vanbračne partnere na nov stimulisan postupak BMPO samo ukoliko nema zamrznutih embriona. Napomena: ukoliko je osigurano lice-žena iskoristila pravno na krioembriotransfer utvrđeno u poglavlju II ovog Uputstva upućuje se na stimulisani postupak BMPO.

a) stimulisani postupak BMPO

Kada bračni, odnosno vanbračni partneri pribave potrebnu dokumentaciju, javljaju se nadležnoj lekarskoj komisiji.

Nadležna lekarska komisija izdaje obrazac OLK-11 osiguranom licu-ženi.

Nadležna lekarska komisija izdaje obrazac OLK-1 osiguranom licu-muškarcu (osim bračnom, odnosno vanbračnom partneru-muškarcu koji nije osigurano lice i koje troškove medicinskih analiza snosi iz sopstvenih sredstava) radi upućivanja na spermogram za Komisiju za BMPO, odnosno za istu zdravstevnu ustanovu u koju se upućuje osigurano lice-žena, ako se osigurano lice upućuje u zdravstvenu ustanovu van područja filijale.

Osigurano lice-žena je u obavezi da se odmah nakon izdavanja obrasca OLK-11 od strane lekarske komisije u filijali javi zdravstvenoj ustanovi radi zakazivanja termina pregleda pred Komisijom za BMPO, koja je u obavezi da u roku od tri meseca od izdavanja obrasca OLK-11 obavi zakazan pregled.

Poslednjeg radnog dana u nedelji, filijala putem elektronske pošte isključivo sa adrese filijale na adresu bmpo@rfzo.rs dostavlja tabelarni izveštaj u .xls formatu svih osiguranih lica kojima je izdat obrazac OLK-11. U slučaju da filijala nije izvršila izdavanje obrasca OLK-11, kratkim dopisom u slobodnoj formi putem elektronske pošte na adresu bmpo@rfzo.rs obaveštava Direkciju o istom.

Ako nadležna lekarska komisija uvidom u medicinsku dokumentaciju utvrdi da nedostaje neki od medicinskih nalaza ili dijagnostike iz poglavlja III tačka a) ovog uputstva upućuje osigurano lice da izvrši dopunu nedostajuće dokumentacije. Zahtev za dopunu izdaje se na posebnom obrascu – Obrazac ODD, uz obrazloženje nalaza ili dijagnostike koju je potrebno dopuniti. Lekarska komisija određuje i rok u kome je potrebno izvršiti zahtevanu dopunu.

Ako nadležna lekarska komisija utvrdi da osigurano lice-žena ne ispunjava neki od uslova prema kriterijumima RSK za BMPO za postupak BMPO, izdaje obrazac OLK-13-Ocena prvostepene lekarske komisije u vezi vantelesne oplodnje, kojim se ne daje saglasnost da se osigurano lice uputi na Komisiju za BMPO.

U postupku pred nadležnom lekarskom komisijom bračni, odnosno vanbračni partneri popunjavaju i potpisuju sledeće obrasce:
1) Izjavu o izboru zdravstvene ustanove, u kojoj će se, ukoliko postoji mogućnost, obaviti postupak BMPO (Obrazac BMPO-1). Obrazac se izdaje u dva primerka, jedan za matičnu filijalu, a jedan za bračne, odnosno vanbračne partnere.

2) Izjavu bračnih, odnosno vanbračnih partnera da iz postojeće zajednice nemaju biološku decu, odnosno da imaju jedno dete dobijeno iz postupka BMPO (Obrazac BMPO-2). Obrazac se izdaje u dva primerka, jedan za matičnu filijalu, a jedan za bračne, odnosno vanbračne partnere.
Napomena: Kod postupka za drugo dete bračni, odnosno vanbračni partneri dokazuju da imaju jedno dete dobijeno iz postupka BMPO i prilažu otpusnu listu sa porođaja, odnosno otpusnu listu novorođenčeta, kao dokaz da je dete rođeno iz trudnoće nastale postupkom BMPO;

3) Izjavu bračnih, odnosno vanbračnih partnera koji su saglasni da, ukoliko bude postojala mogućnost, zamrznu embrione (Obrazac BMPO-6). Obrazac se izdaje u tri primerka, jedan za matičnu filijalu, jedan za bračne, odnosno vanbračne partnere i jedan za zdravstvenu ustanovu u kojoj se sprovodi postupak BMPO.
Napomena: Obrazac BMPO-6 se izadaje samo bračnim, odnosno vanbračnim partnerima koji su saglasni da, ukoliko bude postojala mogćnost, zamrznu embrione.

Lekarska komisija u skladu sa obrascem BMPO-2 i obrascem BMPO-6 izdaje Obrazac OLK-11.

Lekarska komisija je dužna da prilikom donošenja ocene na obrascu OLK-11 u vidljivoj napomeni ocene navede vrstu postupka na koji se bračni, odnosno vanbračni partneri upućuju (stimulisani) i podatak da su se bračni, odnosno vanbračni partneri opredelili za zamrzavanje embriona, odnosno da je izdat Obrazac BMPO-6 jer u prethodnom postupku nije izvršeno zamrzavanje embriona ili se nisu iskoristile sve tri slamčice za zamrzavanje embriona (maksimalno do 6 embriona).

Kod overe uputa za Komisiju za BMPO, nadležna lekarska komisija upisuje podatke o osiguranom licu-ženi u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda.

b) krioembriotransfer

Kada osigurano lice-žena pribavi potrebnu dokumentaciju javlja se zajedno sa bračnim, odnosno vanbračnim partnerom nadležnoj lekarskoj komisiji.

Nadležna lekarska komisija izdaje obrazac OLK-11 osiguranom licu-ženi.

Osigurano lice-žena je u obavezi da se odmah nakon izdavanja obrasca OLK-11 od strane lekarske komisije u filijali javi zdravstvenoj ustanovi radi zakazivanja termina pregleda pred Komisijom za BMPO, koja je u obavezi da u roku od tri meseca od izdavanja obrasca OLK-11 obavi zakazan pregled.

Poslednjeg radnog dana u nedelji, filijala putem elektronske pošte isključivo sa adrese filijale na adresu bmpo@rfzo.rs dostavlja tabelarni izveštaj u .xls formatu svih osiguranih lica kojima je izdat obrazac OLK-11. U slučaju da filijala nije izvršila izdavanje obrasca OLK-11, kratkim dopisom u slobodnoj formi putem elektronske pošte na adresu bmpo@rfzo.rs obaveštava Direkciju o istom.

Ako nadležna lekarska komisija uvidom u medicinsku dokumentaciju utvrdi da nedostaje neki od medicinskih nalaza ili dijagnostike iz poglavlja III tačka a) ovog uputstva upućuje osigurano lice da izvrši dopunu nedostajuće dokumentacije. Zahtev za dopunu izdaje se na posebnom obrascu – Obrazac ODD, uz obrazloženje nalaza ili dijagnostike koju je potrebno dopuniti. Lekarska komisija određuje i rok u kome je potrebno izvršiti zahtevanu dopunu.

Ako nadležna lekarska komisija utvrdi da osigurano lice-žena ne ispunjava neki od uslova prema kriterijumima RSK za BMPO za postupak BMPO, izdaje obrazac OLK-13-Ocena prvostepene lekarske komisije u vezi vantelesne oplodnje, kojim se ne daje saglasnost da se osigurano lice uputi na Komisiju za BMPO.

U postupku pred nadležnom lekarskom komisijom bračni, odnosno vanbračni partneri popunjavaju i potpisuju sledeće obrasce:
1) Izjavu o izboru zdravstvene ustanove, u kojoj će se, ukoliko postoji mogućnost, obaviti postupak krioembriotransfera (Obrazac BMPO-1). Obrazac se izdaje u dva primerka, jedan za matičnu filijalu, a jedan za bračne, odnosno vanbračne partnere.

2) Izjavu bračnih, odnosno vanbračnih partnera da iz postojeće zajednice nemaju biološku decu, odnosno da imaju jedno dete dobijeno iz postupka BMPO (Obrazac BMPO-2). Obrazac se izdaje u dva primerka, jedan za matičnu filijalu, a jedan za bračne, odnosno vanbračne partnere.
Napomena: Kod postupka za drugo dete bračni, odnosno vanbračni partneri dokazuju da imaju jedno dete dobijeno iz postupka BMPO i prilažu otpusnu listu sa porođaja, odnosno otpusnu listu novorođenčeta, kao dokaz da je dete rođeno iz trudnoće nastale postupkom BMPO;

Lekarska komisija u skladu sa obrascem BMPO-2 i obrascem BMPO-6 izdaje Obrazac OLK-11.

Lekarska komisija je dužna da prilikom donošenja ocene na obrascu OLK-11 u vidljivoj napomeni ocene navede vrstu postupka na koji se bračni, odnosno vanbračni partneri upućuju (krioembriotransfer).

Kod overe uputa za Komisiju za BMPO, nadležna lekarska komisija upisuje podatke o osiguranom licu-ženi u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda.

V Referentne zdravstvene ustanove i teritorijalna nadležnost Komisije za BMPO

Komisije za BMPO organizovane su u šest zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova i to u:

1) Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Srbije, Beograd;
2) Ginekološko-akušerskoj klinici “Narodni front“, Beograd;
3) Ginekološko-akušerskoj klinici, Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad;
4) Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Niš;
5) Službi za ginekologiju i akušerstvo, Opšte bolnice Valjevo i
6) Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Kragujevac.

Bračni, odnosno vanbračni partneri, upućuju se na Komisiju za BMPO u zdravstvenu ustanovu iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na osnovu teritorijalne nadležnosti:

1) u Ginekološko-akušersku kliniku Kliničkog centra Vojvodine vrši se upućivanje za sledeće okruge: Severno-Bački, Srednje-Banatski, Severno-Banatski, Južno-Banatski, Zapadno-Bački, Južno-Bački i Sremski;

2) u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Niš vrši se upućivanje za sledeće okruge: Rasinski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pčinjski, Borski, Zaječarski, Kosovsko-Pomoravski, Kosovska Mitrovica i Gračanica;

3) u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije ili Ginekološko-akušersku kliniku “Narodni front“ vrši se upućivanje za sledeće okruge: Zlatiborski, Podunavski, Braničevski i Grad Beograd;

4) u Opštu bolnicu Valjevo vrši se upućivanje za sledeće okruge: Mačvanski i Kolubarski;

5) u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Kragujevac vrši se upućivanje za sledeće okruge: Moravički, Raški, Pomoravski, Okrug Novi Pazar i Šumadijski okrug.

VI Postupak pred Komisijom za BMPO

a) stimulisani postupak BMPO

Osigurano lice-žena predaje Obrazac OLK-11 zdravstvenoj ustanovi radi zakazivanja termina pregleda pred Komisijom za BMPO prema teritorijalnoj nadležnosti iz poglavlja V ovog uputstva.

Pored dokumentacije iz poglavlja III ovog uputstva osigurano lice-žena je dužna da dostavi i sledeću dokumentaciju:
1) fotokopiju otpusne liste – ako je prethodno primenjen neki od postupaka BMPO (IUI, IVF, ICSI);
2) sve otpusne liste – ako je osigurano lice-žena uradila HSG, histeroskopiju, laparoskopiju ili laparotomiju;
3) kompletnu medicinsku dokumentaciju ako je osigurano lice-žena bolovala ili operisana od bilo koje bolesti.

Pored uvida u dostavljenu medicinsku dokumentaciju za vreme pregleda pred Komisijom za BMPO, osiguranom licu-ženi se u postupku ocene vrši ultrazvučni pregled, a muškarcu spermogram.

Ako Komisija za BMPO utvrdi da bračni, odnosno vanbračni partneri ispunjavaju uslove za postupak BMPO, upisuje u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda – „UVOĐENJE U PROGRAM“.

Na osnovu pozitivne odluke Komisije za BMPO, osiguranom licu-ženi se izdaje Potvrda o ispunjenosti uslova za postupak BMPO (Obrazac BMPO-3) koji važi dvanaest meseci od datuma zasedanja Komisije za BMPO, što je i period u kome je zdravstvena ustanova obavezna da započne postupak BMPO.

Ako Komisija za BMPO utvrdi da bračni, odnosno vanbračni partneri ne ispunjavaju uslove za postupak BMPO, upisuje u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda – „ODBIJENO“.

b) krioembriotransfer

Osigurano lice-žena predaje Obrazac OLK-11 zdravstvenoj ustanovi radi zakazivanja termina pregleda pred Komisijom za BMPO prema teritorijalnoj nadležnosti iz poglavlja V ovog uputstva.

Pored dokumentacije iz poglavlja III ovog uputstva osigurano lice-žena je dužna da dostavi i sledeću dokumentaciju:
1) fotokopiju otpusne liste – ako je prethodno primenjen neki od postupaka BMPO (IUI, IVF, ICSI);
2) sve otpusne liste – ako je osigurano lice-žena uradila HSG, histeroskopiju, laparoskopiju ili laparotomiju;
3) kompletnu medicinsku dokumentaciju ako je osigurano lice-žena bolovala ili operisana od bilo koje bolesti.

Pored uvida u dostavljenu medicinsku dokumentaciju za vreme pregleda pred Komisijom za BMPO, osiguranom licu-ženi se u postupku ocene vrši ultrazvučni pregled.

Ako Komisija za BMPO utvrdi da bračni, odnosno vanbračni partneri ispunjavaju uslove za krioembriotransfer, upisuje u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda – „UVOĐENJE U PROGRAM“.

Na osnovu pozitivne odluke Komisije za BMPO, osiguranom licu-ženi se izdaje Potvrda o ispunjenosti uslova za postupak BMPO (Obrazac BMPO-3) koji važi dvanaest meseci od datuma zasedanja Komisije za BMPO, što je i period u kome je zdravstvena ustanova obavezna da izvrši krioembriotransfer.

Ako Komisija za BMPO utvrdi da bračni, odnosno vanbračni partneri ne ispunjavaju uslove za postupak BMPO, upisuje u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda – „ODBIJENO“.

VII Pozivanje

Direkcija Republičkog fonda dostavlja spisak osiguranih lica-žena zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se sprovesti postupak BMPO (stimulisani postupak BMPO, odnosno krioembriotransfer) na osnovu pozitivne odluke Komisije za BMPO upisane u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda i na osnovu odabrane zdravstvene ustanove od strane bračnih, odnosno vanbračnih partnera.

Direkcija Republičkog fonda zadržava pravo da preraspodeli osigurano lice-ženu u drugu ustanovu u kojoj se može obaviti postupak BMPO ukoliko zdravstvena ustanova za koju su se bračni, odnosno vanbračni partneri opredelili iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da pruži uslugu.

Zdravstvena ustanova je u obavezi da u roku od tri radna dana od dana dostave spiska dostavi Direkciji Republičkog fonda datume prijema bračnih, odnosno vanbračnih partnera na postupak BMPO, koji podrazumevaju datum prvog konsultativnog pregleda.

Na osnovu dostavljenih datuma prijema od strane zdravstvene ustanove, Dierkcija Republičkog fonda obaveštava filijalu o zakazanim prijemima na lečenje postupcima BMPO.

Na adresu koja je upisana u matičnu evidenciju, filijala putem redovne pošte šalje poziv osiguranom licu-ženi u vezi upućivanja na postupak BMPO (Obrazac BMPO-4).

Osiguranom licu-ženi poziv može biti uručen i u filijali ako osigurano lice-žena nije primilo poziv na upisanu adresu.

Osigurano lice-žena se na osnovu pisanog poziva filijale javlja izabranom lekaru specijalisti ginekologije radi izdavanja uputa za stacionarno lečenje u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se obaviti postupak BMPO.

Izabrani lekar specijalista ginekologije izdaje uput za stacionarno lečenje osiguranom licu-ženi u zdravstvenoj ustanovi koja je navedena u pozivu i upućuje je na nadležnu lekarsku komisiju radi overe uputa.

Osigurano lice-žena se sa pozivnim pismom filijale, uputom izabranog lekara specijaliste ginekologije za stacionarno lečenje i Obrascem BMPO-3 javlja nadležnoj lekarskoj komisiji radi overe uputa za sprovođenje postupka BMPO.

Nadležna lekarska komisija izdaje ocenu na Obrascu OLK-12-Ocena prvostepene lekarske komisije u vezi sa vantelesnom oplodnjom, kojom se daje saglasnost za upućivanje u zdravstvenu ustanovu radi sprovođenja postupka BMPO navodeći podatak da li se postupak sprovodi za prvo ili drugo dete.

a) stimulisani postupak BMPO

Prilikom donošenja Obrasca OLK-12 lekarska komisija je dužna da u vidljivoj napomeni ocene navede vrstu postupka na koji se bračni, odnosno vanbračni partneri upućuju (stimulisani). Ukoliko je prilikom donošenja Obrasca OLK-11 izdat Obrazac BMPO-6, lekarska komisija je dužna da prilikom izdavanja Obrasca OLK-12 u vidljivoj napomeni ocene navede podatak da su se bračni, odnosno vanbračni partneri opredelili za zamrzavanje embriona, odnosno da je izdat Obrazac BMPO-6 jer u prethodnom postupku nije izvršeno zamrzavanje embriona ili se nisu iskoristile sve tri slamčice za zamrzavanje embriona (maksimalno do 6 embriona).

Napomena: bez obzira na datum izdavanja, Obrazac OLK-12 važi samo u okviru roka važenja Obrasca BMPO-3.

Za stimulisan postupak BMPO osigurano lice-muškarac javlja se izabranom lekaru iz oblasti opšte medicine radi izdavanja uputa za zdravstvenu ustanovu u kojo će se obaviti postupak BMPO, a ukoliko se osigurano lice upućuje u zdravstvenu ustanovu van područja filijale, izabrani lekar upućuje osigurano lice na nadležnu lekarsku komisiju radi ocene lekarske komisije (Napomena: ovu obavezu nema supružnik, odnosno vanbračni partner-muškarac koji nije osigurano lice).

Napominjemo da je filijala u obavezi da poslednjeg radnog dana u nedelji, putem elektronske pošte sa adrese filijale na adresu bmpo@rfzo.rs dostavlja tabelarni izveštaj u .xls formatu svih osiguranih lica-žena kojima je izdat obrazac OLK-12. U slučaju da filijala nije izvršila izdavanje obrasca OLK-12, putem elektronske pošte na adresu bmpo@rfzo.rs kratkim dopisom u slobodnoj formi obaveštava Direkciju o istom.

b) krioembriotransfer

Lekarska komisija dužna je da prilikom donošenja ocene na obrascu OLK-12 u vidljivoj napomeni ocene navede vrstu postupka na koji se bračni, odnosno vanbračni partneri upućuju (krioembriotransfer).

Napomena: bez obzira na datum izdavanja, Obrazac OLK-12 važi samo u okviru roka važenja Obrasca BMPO-3.

Napominjemo da je filijala u obavezi da poslednjeg radnog dana u nedelji, putem elektronske pošte sa adrese filijale na adresu bmpo@rfzo.rs dostavlja tabelarni izveštaj u .xls formatu svih osiguranih lica-žena kojima je izdat obrazac OLK-12. U slučaju da filijala nije izvršila izdavanje obrasca OLK-12, putem elektronske pošte na adresu bmpo@rfzo.rs kratkim dopisom u slobodnoj formi obaveštava Direkciju o istom.

VIII Prvi konsultativni pregled u zdravstvenoj ustanovi, zakazivanje prijema na lečenje, zamrzavanje embriona, odlaganje i isključenje iz postupka

a) stimulisani postupak BMPO

Osigurano lice-žena se sa Obrascem OLK-12 (u kom je u napomeni lekarske komisije navedeno da je izdat za stimulisani postupak), Obrascem BMPO-3, kompletnom medicinskom dokumentacijom i Obrascem BMPO-6 (ukoliko su u postupku pred nadležnom lekarskom komisijom bračni, odnosno vanbračni partneri popunili i potpisali Obrazac BMPO-6, što je i navedeno u napomeni ocene lekarske komisije), javlja u zdravstvenu ustanovu na prvi konsultativni pregled radi postupka BMPO.

Osigurano lice-muškarac se sa uputom javlja u zdravstvenu ustanovu na prvi konsultativni pregled radi postupka BMPO (Napomena: bračni, odnosno vanbračni partner-muškarac koji nije osigurano lice nije u obavezi da priloži uput prilikom javljanja u zdravstvenu ustanovu na prvi konsultativni pregled).

Ako na prvom konsultativnom pregledu zdravstvena ustanova utvrdi da bračni, odnosno vanbračni partneri ispunjavaju uslove za početak postupka BMPO, zdravstvena ustanova, po svom planu rada, zakazuje datum prijema na postupak BMPO.

Ukoliko su u postupku lečenja neplodnosti postupcima BMPO stvorene sve mogućnosti za zamrzavanje embriona za osigurano lice-ženu kojoj je prethodno izdat Obrazac BMPO-6, zdravstvena ustanova koja ima dozvolu Ministarstva zdravlja za korišćenje nove zdravstvene tehnologije, dužna je da u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda unese podatke da li je izvršeno zamrzavanje embriona, broj zamrznutih embriona i u kojoj zdravstvenoj ustanovi se embrioni čuvaju. Napomena: zdravstvenoj ustanovi u Planu mreže mora biti odobreno od strane Republičkog fonda uvođenje nove zdravstvene tehnologije na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja).

Takođe, bračni, odnosno vanbračni partneri u zdravstvenoj ustanovi popunjavaju i potpisuju Obrazac BMPO-7, odnono Potvrdu da je prilikom procesa BMPO izvršeno zamrzavanje embriona, podatak o broju zamrznutih embriona, broju iskorišćenih slamčica, u kojoj zdravsvenoj ustanovi se zamrznuti embrioni čuvaju, odnosno potpisuju da nije došlo do zamrzavanja embriona, kao i podatak o preostalom broju slamčica za zamrzavanje embriona. Obrazac BMPO-7 potpisuje i pečatom overava ovlašćeno lice zdravstvene ustanove.

Obrazac BMPO-7 se izdaje u dva primerka, od kojih jedan primerak zadržava zdravstvena ustanova, a drugi primerak se uručuje bračnim, odnosno vanbračnim partnerima.

Napomena: Osigurano lice-žena dužna je da prilikom prijavljivanja na naredni postupak lečenja neplodnosti postupcima BMPO lekarskoj komisiji matične filijale donese i Obrazac BMPO-7.

Ako na prvom konsultativnom pregledu zdravstvena ustanova utvrdi da su u periodu od izdavanja Obrasca BMPO-3 nastupile okolnosti zbog kojih supružnici, odnosno vanbračni partneri ne ispunjavaju uslove za početak postupka BMPO ili da je za početak postupka iz medicinskih razloga potreban duži period od dvanaest meseci, u obavezi je da:

1. isključi osigurano lice-ženu iz daljeg postupka, pri čemu pisanim putem obrazlaže razlog isključenja i uručuje ga odmah osiguranom licu-ženi (Obrazac BMPO-5);
2. odmah upiše u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda razlog isključenja;
3. uputi na ponovnu ocenu Komisije za BMPO.

U slučaju da bračni, odnosno vanbračni partneri nisu u mogućnosti da se iz opravdanih razloga jave na zakazani postupak BMPO (bolest, putovanje, smrtni slučaj i drugo), u obavezi su da se lično jave zdravstvenoj ustanovi koja određuje nov datum prijema na postupak BMPO u okviru roka važenja Obrasca BMPO-3.

Ako osiguranom licu-ženi postupak BMPO ne započne u roku od dvanaest meseci od izdavanja Obrasca BMPO-3, zdravstvena ustanova je u obavezi da pisanim putem dostavi obrazloženje osiguranom licu-ženi i Republičkom fondu o razlozima nesprovođenja postupka BMPO u predviđenom roku.

Zdravstvena ustanova obrazloženje upisuje i u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda.

Zdravstvena ustanova vraća Obrazac OLK-12 filijali koja ga je izdala sa obrazloženjem, čime se osigurano lice-žena isklučuje iz daljeg postupka i upućuje se na ponovnu ocenu Komisije za BMPO.

Ako je u toku stimulisanog postupka BMPO došlo do zamrzavanja embriona, zdravstvena ustanova je dužna da sa uredno izdatim obrascem BMPO-7 uputi osigurano lice-ženu na lekarsku komisiju matične filijale radi davanja ocene lekarske komisije za novi postupak – krioembriotransfer. Napomena: ako je zdravstvena ustanova u toku stimulisanog postupka BMPO izvršila zamrzavanje embriona, odmrzavanje embriona i krioembriotransfer može fakturisati samo kao nov postupak BMPO.

Zdravstvena ustanova u kojoj se izvrši zamrzavanje dužna je da vodi evidenciju o ukupnom broju zamrznutih embriona, broju iskorišćenih slamčica, broju preostalih slamčica za zamrzavanje na obrascu BMPO-7, koji se nakon svakog zamrzavanja, odnosno nezamrzavanja izdaje osiguranom licu-ženi, kao i kroz elektronsku aplikaciju Republičkog fonda.

b) krioembriotransfer

Osigurano lice-žena se sa Obrascem OLK-12 u kom je u napomeni lekarske komisije navedeno da je izdat za krioembriotransfer, Obrascem BMPO-3, kompletnom medicinskom dokumentacijom i Obrascem BMPO-7, javlja u zdravsvenu ustanovu na prvi konsultativni pregled radi krioembriotransfera.

Ako na prvom konsultativnom pregledu zdravstvena ustanova utvrdi da osigurano lice-žena ispunjava uslove za krioembriotransfer, zdravstvena ustanova, po svom planu rada, zakazuje datum prijema.

Zdravsvena ustanova u kojoj se izvrši krioemriotransfer dužna je da vodi evidenciju o broju odmrznutih embriona, broju preostalih zamrznutih embriona i broju preostalih slamčica za zamrzavanje na obrascu BMPO-7, koji se nakon svakog odmrzavanja izdaje bračnim, odnosno vanbračnim parnerima. Obrazac BMPO-7 potpisuje i pečatom overava ovlašćeno lice zdravsvene ustanove.

Obrazac BMPO-7 se izdaje u dva primerka, od kojih jedan primerak zadržava zdravstvena ustanova, a drugi primerak se uručuje bračnim, odnosno vanbračnim partnerima. Osigurano lice-žena dužna je da prilikom prijavljivanja na naredni postupak lečenja neplodnosti postupcima BMPO na lekarsku komisijiu matične filijale donese i Obrazac BMPO-7.

Ako na prvom konsultativnom pregledu zdravstvena ustanova utvrdi da su u periodu od izdavanja Obrasca BMPO-3 nastupile okolnosti zbog kojih osigurano lice-žena ne ispunjava uslove za krioembriotransfer ili da je za isti iz medicinskih razloga potreban duži period od dvanaest meseci, u obavezi je da:

1. isključi osigurano lice-ženu iz daljeg postupka, pri čemu pisanim putem obrazlaže razlog isključenja i uručuje ga odmah osiguranom licu-ženi (Obrazac BMPO-5);
2. odmah upiše u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda razlog isključenja;
3. uputi na ponovnu ocenu Komisije za BMPO.

U slučaju da bračni, odnosno vanbračni partneri nisu u mogućnosti da se iz opravdanih razloga jave na zakazani postupak BMPO (bolest, putovanje, smrtni slučaj i drugo), u obavezi su da se lično jave zdravstvenoj ustanovi koja određuje nov datum prijema na postupak BMPO u okviru roka važenja Obrasca BMPO-3.

Ako osiguranom licu-ženi postupak BMPO ne započne u roku od dvanaest meseci od izdavanja Obrasca BMPO-3, zdravstvena ustanova je u obavezi da pisanim putem dostavi obrazloženje osiguranom licu-ženi i Republičkom fondu o razlozima nesprovođenja postupka BMPO u predviđenom roku.

Zdravstvena ustanova obrazloženje upisuje i u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda.

Zdravstvena ustanova vraća Obrazac OLK-12 filijali koja ga je izdala sa obrazloženjem, čime se osigurano lice-žena isklučuje iz daljeg postupka i upućuje se na ponovnu ocenu Komisije za BMPO.

* * *

Obrasci koji se koriste u postupku BMPO, nalaze se u prilogu ovog uputstva i njegov su sastavni deo i to:

1) BMPO-1 – Izjava o izboru zdravstvene ustanove;

2) BMPO-2 – Izjava supružnika, odnosno vanbračnih partnera da iz postojeće zajednice nemaju biološku decu, odnosno da imaju jedno dete dobijeno iz postupka BMPO;

3) BMPO-3 – Potvrda o ispunjenosti uslova za postupak BMPO;

4) BMPO-4 – Poziv osiguranom licu-ženi u vezi upućivanja na postupak BMPO;

5) BMPO-5 – Potvrda o isključenju iz postupka BMPO;

6) BMPO-6 – Izjava supružnika, odnosno vanbračnih partnera o zamrzavanju embriona;

7) BMPO-7 – Potvrda o zamrzavanju/nezamrzavanju/odmrzavanju embriona.

Ovo Uputstvo možete pronaći i na zvaničnom sajtu RFZO na sledećem linku:

Uputstvo BMPO

Obrasce koji su sastavni deo ovog Uputstva takođe možete naći na zvaničnom sajtu RFZO na ovom linku:

Obrasci za BMPO

Obrazac BMPO-6

Obrazac BMPO-7

Online Formulari

Iskoristite mogućnost slanja online anamneze kao i formulara zakazivanja konsultacija u našoj bolnici.

Podelite sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096