Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0)11 32 82 742

Naš tim

Tim eksperata Specijalne ginekoloske bolnice Beograd
 

Bolnica sa izuzetnim osobljem i uslovima lečenja

Kvalitet bolnice i njenog stručnog kadra omogućava Vam da na jednom mestu i u najprijatnijim uslovima obavite sve – od prvog kontakta i razgovora sa vrhunskim lekarskim osobljem, preko različitih dijagnostičkih postupaka, sve do sofisticiranih metoda asistirane reprodukcije.
 

NAŠ TIM

Direktor bolnice,
ginekolog

Prof. dr Slobodan R. Radulović

Direktor embriološke laboratorije,
ginekolog - embriolog

Dr sci. med. Bojana A. Savićević

Anesteziolog, specijalista akupunkture
Prim. dr Vukašin Lugonja

Integrativna medicina 
Prof. dr Slaviša Stanišić
 

Ginekolog - akušer, citolog
Dr Marijana Šašić

Ginekolog - akušer
Prof. dr Ratomir Ganović

Urolog 
Doc. dr Sreten Jovanović

Genetska laboratorija 
Prof. Marko Babić

Psiholog
Darja Živković

 Prof. dr  Slobodan R. Radulović

Prof. dr Slobodan Radulovic direktor bolnice - specijalista ginekologije i akuserstvaJedan od pionira vantelesne oplodnje u našoj zemlji prof. dr Slobodan R. Radulović diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva obavio je u Nemačkoj, posle čega je radio u GAK “Narodni front”.

Prvi u tadašnjoj Jugoslaviji radi hiruške operacije laserom u lečenju steriliteta, a već 1986. godine je u timu koji dovodi na svet prvu bebu koja je u Srbiji rođena iz programa vantelesne oplodnje.

Predvodio je i tim koji je u gotovo svim segmentima vezanim za vantelesnu oplodnju u Srbiji, uvek bio prvi.

  • Prva “laserska” beba rođena 1983. godine
  • Prva beba rođena iz programa vantelesne oplodnje 1986. godine
  • Prva beba iz zamrznutih embriona rođena 1991. godine
  • Prva beba iz programa ICSI rođena 1994. godine
  • Prva beba primenom IVM metode rođena 2005. godine
  • Prva beba iz zamrznutih oocita rođena 2011. godine

Prof. dr Radulović je izdao i više knjiga iz oblasti ginekologije, akušerstva i vantelesne oplodnje, kao i veliki broj naučnih radova.

U potpunosti posvećen oblasti reproduktivnog zdravlja, prof. dr Radulović, kroz Centar kontinuirane medicinske edukacije, organizuje brojne stručne radionice (“workshops”) i simpozijume.Dr sci. med. Bojana A. Savićević

Dr Bojana Savicevic - specijalista ginekologije i akuserstva - direktor emrioloske laboratorijeDr sci. med. Bojana A. Savićević je specijalizirala ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je prethodno diplomirala, a potom i magistrirala i doktorirala.

Bila je učesnik prve edukacije za embriologe koju je 1985. godine organizovao jedan od svetskih pionira vantelesne oplodnje Prof. Robert Edvards u Bourn Hall Clinic u Kembridžu.

Od tada se kontinuirano bavi vantelesnom oplodnjom. Već 1986. učestvovala je u timu koji je prvi u Srbiji doveo na svet bebu iz VTO programa.

Tim u kome ona rukovodi embriološkim radom, zaslužan je za rođenje:

  • Prve bebe iz zamrznutih embriona rođene 1991. godine
  • Prve bebe iz programa ICSI rođene 1994. godine
  • Prve bebe primenom IVM metode rođene 2005. godine
  • Prve bebe iz zamrznutih oocita rođene 2011. godine

Kontinuirano se bavi usavršavanjem u oblasti embriologije, pa 2009. dobija i međunarodni ESHRE sertifikat.

Izdala je više knjiga iz oblasti ginekologije i embriologije, kao i veći broj naučnih radova.

Predavač je po pozivu na brojnim simpozijumima i kongresima iz oblasti embriologije, ginekologije i vantelesne oplodnje.
 


Prim. dr Vukašin Lugonja

Dr Vukasin Lugonja - specijalista anesteziologije i specijalista za akupunkturuAnesteziolog i stručnjak za integrativnu medicinu, prim. Dr Vukašin Lugonja je Medicinski fakultet  završio u Sarajevu, a specijalizaciju iz anesteziologije sa reanimacijom na VMA u Beogradu.

Uz specijalizaciju pohađao je i prvi stručni seminar za oblast akupunkture od kada se kontinuirano edukuje i iz ove oblasti, shvatajući dobrobiti objedinjenog delovanja različitih vrsta medicine.

U GAK "Narodni front" dugo je radio kao doktor specijalista, a u toj ustanovi stekao je i zvanje primarijusa.

Objavio je značajan broj stručnih radova iz svoje specijalnosti i tradicionalne medicine.

 Prof. dr Slaviša Stanišic, MD.Ph.D.

Prof. dr Slavisa Stanisic - specijalista ginekologije i specijalista integrativne medicineSpecijalista ginekologije i akušerstva, prof. dr Slaviša Stanišic, MD.Ph.D. je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirao, 

specijalizirao, magistrirao i doktorirao, a svoju bogatu karijeru razvijao i u zemlji i u inostranstvu.

Redovni je profesor je na katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta - Priština, a habitacijom je izabran za profesora na Evropskom univerzitetu, Farmaceutskom fakultetu - Novi sad i na Univerzitetu Alma mater Europea ECM.  Angažovan je i kao profesor na Visokoj strukovnoj medicinskoj školi zdravstvene nege u Beogradu. Više godina je bio  šef katedre za ginekologiju i akušerstvo i prodekan na  Medicinskom fakultetu u Prištini i Direktor Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju. 

Potpredsednik je Ginekološko akušerske sekcije Srpskog Lekarskog drustva.

Glavne oblasti profesionalne i naučno-istraživačke kompetencije dr Stanišića su istraživanja iz oblasti ginekologije i akušerstva, infertiliteta i steriliteta i integrativne medicine. Baveći se tim oblastima objavio je oko 220 naučnih i stručnih radova, bio autor ili koautor više udžbenika, praktikuma i monografija i učesnik na tri istraživačka projekta. Dr Stanišić je i moderator ili predavač po pozivu na brojnim simpozijumima i kongresima iz oblasti ginekologije i akušerstva i integrativne medicine.

Član je borda Evropskog udruženja za integrativnu medicinu - ESIM sa sedištem u Berlinu , potpredsednik Srpskog udruženja za integrativnu medicinu - SUIM i predsednik Evropskog kongresa -  ECIM2014.

Član je borda urednika časopisa  Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, International Journal of Integrated Medicine, New York, USA i  časopisa Praxis medica, kao i  član naučnog odbora časopisa Perinatologija.

E-mail: profstanisic@gmail.com


Dr Marijana Šašić, specijalista ginekologije i akušerstva, citolog

Dr. Marijana Sasic ginekolog i citolog
Dr Marijana Šašić je diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Ima zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva, citolog IGA, KCS, a trenutno je na doktorskim studijama (humana reprodukcija).

Načelnik je odeljenja ginekologije Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika železnice, a u Specijalnoj ginekološkoj bolnici “Beograd” od 2001. godine radi kao konsultant za lečenje steriliteta i vantelesnu oplodnju.

Оd 2010. je kооrdinаtоr Cеntrа zа rеprоduktivnо zdrаvljе оsоbа sа invаliditеtоm, a svoje bogato iskustvo sticala je i radeći u KC “Dragiša Mišović”, na Kaplan koledžu u Kanadi, Upsala – Švedska i GP – Švajcarska.

Člаn je Rаdnе grupе Мinistаrstvа zdrаvljа i UNICЕF zа "Baby friendly" prоgrаm u Srbiјi. U srpskom lekarskom društvu član je sekcija: ginеkоlоgiје, pеrinаtоlоgiје i citоlоgiје.

Učestvovala je na brojnim svetskim svеtskim rаdiоnicаmа i simpоziјumumа iz citоlоgiје HPV, pеrinаtоlоgiје, оnkоlоškе ginеkоlоgiје i stekla sertifikate i oblasti kolposkopije, ultrazvuka, citovolige, HPV.

Objavila je veliki broj stručnih članaka i bila predavač na stručnim skupovima, okruglim stolovima i javnim tribinama posvećenim ranoj dijagnostici raka grlića materice, prеvеnciјi, sеksuаlnо prеnоsivim bоlеstima, plаnirаnju pоrоdicе, vаntеlеsnoj оplоdnji i lеčеnju stеrilitеtа.Prof. dr Ratomir Ganović


Prof. dr Ratomir Ganovic - specijalista ginekologije i akuserstvaJedan od najvećih naših stručnjaka u oblasti fertiliteta i steriliteta je naš kosultant prof dr Ratomir Ganović.


Specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva prof. dr Ganović je položio na Medicinskom fakultetu u Beogradu na kome je i diplomirao, magistrirao i doktorirao i na kojem mu je priznata i uža specijalizacija iz fertiliteta i steriliteta.

Nagradu za životno delo prof. dr Ganoviću je Jugoslovensko udruženje za sterilitet i fertilitet dodelilo 2004. godine.

Jedno vreme je bio šef katedre za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu, a od 1972. godine do odlaska u penziju radio je na Ginekološkoj akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu gde je više godina bio načelnik steriliteta.

Posebnu pažnju je posvetio dijagnostici i lečenju problema endometrioze.
 

 

Dr Sreten Jovanović, urolog

Dr Sreten Jovanovic - specijalista urologijeDr Sreten Jovanović, načelnik urologije, Medicinski fakulet završio je u roku 26.3.1987. godine, sa prosečnom ocenom 9,5.
Specijalizaciju urologije završio je 5.7.1993. godine, dva meseca pre roka, sa odličnim uspehom na VMA u Beogradu.
U ovoj ustanovi završio je i kurs naučno-istraživačkog rada kao sastavni deo specijalizacije urologije.
Trenutno je na subspecijalizaciji iz onkologije.

Na klinci za urologiju KBC “Dr Dragiša Mišović” u Beogradu radi od 1996. godine.
Tokom 2000. godine na klinci za urologiju bolnice “Galarate” u Milanu bio je na dvonedeljnom stručnom usavršavanju.

Autor je više radova iz oblasti tumora urogenitalnih organa od kojih je najinteresantniji - “Poštedne operacije tumora gornjeg urotelijuma” - Kongres hirurga Jugoslavije, Bar 1996. godine.

Iskusan u endo i operativnoj urologiji tumora urogenitalnog trakta.
Član je multidisciplinarnog tima za lečenje bračne neplodnosti.

 

Darja Jokic - psihologDipl. psiholog Darja Živković – psihološki savetnik Specijalne bolnice “Beograd”, u naš tim donosi stručno znanje, entuzijazam i dobru energiju koju će podeliti sa našim pacijentima. Profesionalno, stručno opredeljenje joj je klinička psihologija (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu), a edukovana je i za psihoanalizu. 

U službu vašeg zdravlja staviće svoje dosadašnje radno iskustvo u psihološkim savetovalištima u konceptu primarne prevencije u oblasti mentalnog zdravlja i programu teleasistencije i psihološke podrške "Kontakta". 

Humanost na delu dokazala i učešćem u organizaciji brojnih humanitarnih akcija za korisnike "Svratišta".

 

© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare