Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0) 11 32 82 742
+381 (0) 60 01 200 96

Naš tim

Tim eksperata Specijalne ginekoloske bolnice Beograd
 

Bolnica sa izuzetnim osobljem i uslovima lečenja

Kvalitet bolnice i njenog stručnog kadra omogućava Vam da na jednom mestu i u najprijatnijim uslovima obavite sve – od prvog kontakta i razgovora sa vrhunskim lekarskim osobljem, preko različitih dijagnostičkih postupaka, sve do sofisticiranih metoda asistirane reprodukcije.
 

NAŠ TIM


Prof. dr  Slobodan R. Radulović
Direktor bolnice, ginekolog


Prof. dr Slobodan Radulovic direktor bolnice - specijalista ginekologije i akuserstvaJedan od pionira vantelesne oplodnje u našoj zemlji prof. dr Slobodan R. Radulović diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva obavio je u Nemačkoj, posle čega je radio u GAK “Narodni front”.

Prvi u tadašnjoj Jugoslaviji radi hiruške operacije laserom u lečenju steriliteta, a već 1986. godine je u timu koji dovodi na svet prvu bebu koja je u Srbiji rođena iz programa vantelesne oplodnje.

Predvodio je i tim koji je u gotovo svim segmentima vezanim za vantelesnu oplodnju u Srbiji, uvek bio prvi.

  • Prva “laserska” beba rođena 1983. godine
  • Prva beba rođena iz programa vantelesne oplodnje 1986. godine
  • Prva beba iz zamrznutih embriona rođena 1991. godine
  • Prva beba iz programa ICSI rođena 1994. godine
  • Prva beba primenom IVM metode rođena 2005. godine
  • Prva beba iz zamrznutih oocita rođena 2011. godine

Prof. dr Radulović je izdao i više knjiga iz oblasti ginekologije, akušerstva i vantelesne oplodnje, kao i veliki broj naučnih radova.

U potpunosti posvećen oblasti reproduktivnog zdravlja, prof. dr Radulović, kroz Centar kontinuirane medicinske edukacije, organizuje brojne stručne radionice (“workshops”) i simpozijume.Dr sci. med. Bojana A. Savićević
Direktor embriološke laboratorije, ginekolog - embriolog

Dr Bojana Savicevic - specijalista ginekologije i akuserstva - direktor emrioloske laboratorijeDr sci. med. Bojana A. Savićević je specijalizirala ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je prethodno diplomirala, a potom i magistrirala i doktorirala.

Bila je učesnik prve edukacije za embriologe koju je 1985. godine organizovao jedan od svetskih pionira vantelesne oplodnje Prof. Robert Edvards u Bourn Hall Clinic u Kembridžu.

Od tada se kontinuirano bavi vantelesnom oplodnjom. Već 1986. učestvovala je u timu koji je prvi u Srbiji doveo na svet bebu iz VTO programa.

Tim u kome ona rukovodi embriološkim radom, zaslužan je za rođenje:

  • Prve bebe iz zamrznutih embriona rođene 1991. godine
  • Prve bebe iz programa ICSI rođene 1994. godine
  • Prve bebe primenom IVM metode rođene 2005. godine
  • Prve bebe iz zamrznutih oocita rođene 2011. godine

Kontinuirano se bavi usavršavanjem u oblasti embriologije, pa 2009. dobija i međunarodni ESHRE sertifikat.

Izdala je više knjiga iz oblasti ginekologije i embriologije, kao i veći broj naučnih radova.

Predavač je po pozivu na brojnim simpozijumima i kongresima iz oblasti embriologije, ginekologije i vantelesne oplodnje.
 


Prim. dr Vukašin Lugonja
Anesteziolog, specijalista akupunkture

Dr Vukasin Lugonja - specijalista anesteziologije i specijalista za akupunkturuAnesteziolog i stručnjak za integrativnu medicinu, prim. Dr Vukašin Lugonja je Medicinski fakultet  završio u Sarajevu, a specijalizaciju iz anesteziologije sa reanimacijom na VMA u Beogradu.

Uz specijalizaciju pohađao je i prvi stručni seminar za oblast akupunkture od kada se kontinuirano edukuje i iz ove oblasti, shvatajući dobrobiti objedinjenog delovanja različitih vrsta medicine.

U GAK "Narodni front" dugo je radio kao doktor specijalista, a u toj ustanovi stekao je i zvanje primarijusa.

Objavio je značajan broj stručnih radova iz svoje specijalnosti i tradicionalne medicine.

 Prof. dr Slaviša Stanišic, MD.Ph.D.

Prof. dr Slavisa Stanisic - specijalista ginekologije i specijalista integrativne medicineSpecijalista ginekologije i akušerstva, prof. dr Slaviša Stanišic, MD.Ph.D. je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirao, 

specijalizirao, magistrirao i doktorirao, a svoju bogatu karijeru razvijao i u zemlji i u inostranstvu.

Redovni je profesor je na katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta - Priština, a habitacijom je izabran za profesora na Evropskom univerzitetu, Farmaceutskom fakultetu - Novi sad i na Univerzitetu Alma mater Europea ECM.  Angažovan je i kao profesor na Visokoj strukovnoj medicinskoj školi zdravstvene nege u Beogradu. Više godina je bio  šef katedre za ginekologiju i akušerstvo i prodekan na  Medicinskom fakultetu u Prištini i Direktor Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju. 

Potpredsednik je Ginekološko akušerske sekcije Srpskog Lekarskog drustva.

Glavne oblasti profesionalne i naučno-istraživačke kompetencije dr Stanišića su istraživanja iz oblasti ginekologije i akušerstva, infertiliteta i steriliteta i integrativne medicine. Baveći se tim oblastima objavio je oko 220 naučnih i stručnih radova, bio autor ili koautor više udžbenika, praktikuma i monografija i učesnik na tri istraživačka projekta. Dr Stanišić je i moderator ili predavač po pozivu na brojnim simpozijumima i kongresima iz oblasti ginekologije i akušerstva i integrativne medicine.

Član je borda Evropskog udruženja za integrativnu medicinu - ESIM sa sedištem u Berlinu , potpredsednik Srpskog udruženja za integrativnu medicinu - SUIM i predsednik Evropskog kongresa -  ECIM2014.

Član je borda urednika časopisa  Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, International Journal of Integrated Medicine, New York, USA i  časopisa Praxis medica, kao i  član naučnog odbora časopisa Perinatologija.

E-mail: profstanisic@gmail.com


Dr Marijana Šašić, specijalista ginekologije i akušerstva, citolog

Dr. Marijana Sasic ginekolog i citolog
Dr Marijana Šašić je diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Ima zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva, citolog IGA, KCS, a trenutno je na doktorskim studijama (humana reprodukcija).

Načelnik je odeljenja ginekologije Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika železnice, a u Specijalnoj ginekološkoj bolnici “Beograd” od 2001. godine radi kao konsultant za lečenje steriliteta i vantelesnu oplodnju.

Оd 2010. je kооrdinаtоr Cеntrа zа rеprоduktivnо zdrаvljе оsоbа sа invаliditеtоm, a svoje bogato iskustvo sticala je i radeći u KC “Dragiša Mišović”, na Kaplan koledžu u Kanadi, Upsala – Švedska i GP – Švajcarska.

Člаn je Rаdnе grupе Мinistаrstvа zdrаvljа i UNICЕF zа "Baby friendly" prоgrаm u Srbiјi. U srpskom lekarskom društvu član je sekcija: ginеkоlоgiје, pеrinаtоlоgiје i citоlоgiје.

Učestvovala je na brojnim svetskim svеtskim rаdiоnicаmа i simpоziјumumа iz citоlоgiје HPV, pеrinаtоlоgiје, оnkоlоškе ginеkоlоgiје i stekla sertifikate i oblasti kolposkopije, ultrazvuka, citovolige, HPV.

Objavila je veliki broj stručnih članaka i bila predavač na stručnim skupovima, okruglim stolovima i javnim tribinama posvećenim ranoj dijagnostici raka grlića materice, prеvеnciјi, sеksuаlnо prеnоsivim bоlеstima, plаnirаnju pоrоdicе, vаntеlеsnoj оplоdnji i lеčеnju stеrilitеtа.Prof. dr Ratomir Ganović


Prof. dr Ratomir Ganovic - specijalista ginekologije i akuserstvaJedan od najvećih naših stručnjaka u oblasti fertiliteta i steriliteta je naš kosultant prof dr Ratomir Ganović.


Specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva prof. dr Ganović je položio na Medicinskom fakultetu u Beogradu na kome je i diplomirao, magistrirao i doktorirao i na kojem mu je priznata i uža specijalizacija iz fertiliteta i steriliteta.

Nagradu za životno delo prof. dr Ganoviću je Jugoslovensko udruženje za sterilitet i fertilitet dodelilo 2004. godine.

Jedno vreme je bio šef katedre za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu, a od 1972. godine do odlaska u penziju radio je na Ginekološkoj akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu gde je više godina bio načelnik steriliteta.

Posebnu pažnju je posvetio dijagnostici i lečenju problema endometrioze.
 

 

Dr Sreten Jovanović, urolog

Dr Sreten Jovanovic - specijalista urologijeDr Sreten Jovanović, načelnik urologije, Medicinski fakulet završio je u roku 26.3.1987. godine, sa prosečnom ocenom 9,5.
Specijalizaciju urologije završio je 5.7.1993. godine, dva meseca pre roka, sa odličnim uspehom na VMA u Beogradu.
U ovoj ustanovi završio je i kurs naučno-istraživačkog rada kao sastavni deo specijalizacije urologije.
Trenutno je na subspecijalizaciji iz onkologije.

Na klinci za urologiju KBC “Dr Dragiša Mišović” u Beogradu radi od 1996. godine.
Tokom 2000. godine na klinci za urologiju bolnice “Galarate” u Milanu bio je na dvonedeljnom stručnom usavršavanju.

Autor je više radova iz oblasti tumora urogenitalnih organa od kojih je najinteresantniji - “Poštedne operacije tumora gornjeg urotelijuma” - Kongres hirurga Jugoslavije, Bar 1996. godine.

Iskusan u endo i operativnoj urologiji tumora urogenitalnog trakta.
Član je multidisciplinarnog tima za lečenje bračne neplodnosti.

 

Darja Jokic - psihologDipl. psiholog Darja Živković – psihološki savetnik Specijalne bolnice “Beograd”, u naš tim donosi stručno znanje, entuzijazam i dobru energiju koju će podeliti sa našim pacijentima. Profesionalno, stručno opredeljenje joj je klinička psihologija (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu), a edukovana je i za psihoanalizu. 

U službu vašeg zdravlja staviće svoje dosadašnje radno iskustvo u psihološkim savetovalištima u konceptu primarne prevencije u oblasti mentalnog zdravlja i programu teleasistencije i psihološke podrške "Kontakta". 

Humanost na delu dokazala i učešćem u organizaciji brojnih humanitarnih akcija za korisnike "Svratišta".

 

© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare